നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുമ്പോൾ വടക്കേ വാതിൽ എന്തിനാണ് അടച്ചിടുന്നത് ?

നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുമ്പോൾ വടക്കേ വാതിൽ എന്തിനാണ് അടച്ചിടുന്നത് ?

HIGHLIGHTS

രാവിലെ ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിലും വൈകിട്ട് ഗോധൂളി മൂഹൂർത്തത്തിലുമാണ് നിലവിളക്ക് ജ്വലിപ്പിക്കുന്നത്. സൂര്യോദയത്തിന് മുമ്പുള്ള 48 മിനിട്ടാണ് ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം .

രണ്ട് സന്ധ്യകളിലും നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുബോഴും വിളക്കു കൊളുത്തിക്കൊണ്ടുവരുബോഴും വടക്കു വശത്തെ വാതിൽ അടച്ചിടണമെന്ന് പഴമക്കാർ ഉപദേശിച്ചാൽ അതിനെ അന്ധവിശ്വാസമായിട്ട് ചിലർ കരുതും. 

സൂര്യോദയത്തിലും സൂര്യാസ്തമയത്തിലുമാണ് വിളക്കു കത്തിക്കുന്നത്. രാവിലെ ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിലും വൈകിട്ട് ഗോധൂളി മൂഹൂർത്തത്തിലുമാണ് നിലവിളക്ക് ജ്വലിപ്പിക്കുന്നത്. സൂര്യോദയത്തിന് മുമ്പുള്ള 48 മിനിട്ടാണ് ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം . സൂര്യാസ്തയം മുതലുള്ള 48 മിനിട്ടാണ് ഗോധൂളി മുഹൂർത്തം രാവിലെ വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നത് വിദ്യക്ക് വേണ്ടിയും വൈകിട്ട് ജ്വലിപ്പിക്കുന്നത് ഐശ്വര്യത്തിന് വേണ്ടിയുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തം തലച്ചോറിലെ വിദ്യാഗ്രന്ഥി പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുന്ന സമയമാണ്. ഇതാകട്ടെ ആധുനീക ശാസ്ത്രവും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ദക്ഷിണധ്രുവത്തിൽ നിന്നും ഉത്തരധ്രുവത്തിലേക്കാണ് കാന്തിക ശക്തി പ്രവഹിക്കുന്നത് . അതിനാൽ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്ന സമയം വടക്കേ വാതിൽ തുറന്നിട്ടിരുന്നാൽ ഈ കാന്തിക പ്രവാഹത്തോടൊപ്പം വിളിക്കിന്റെ ജ്വാലയുടെ ശക്തിയും പുറത്ത് പോകാൻ ഇടയുണ്ട്. കൂടാതെ പ്രസ്തുത വാതിലിൽക്കൂടി വിഷാണുക്കൾ അകത്ത് കയറുന്നത് തടയാനാകും. വിളക്കും കത്തിക്കുന്ന എളെണ്ണയും ചൂടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉയരുന്ന പ്രാണോർജ്ജമാകട്ടെ അണുബാധ തടയുകയും ചെയ്യും. ഈ പ്രാണോർജത്തെ തെക്കു നിന്നും വടക്കോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന കാന്തിക പ്രവാഹം പുറത്ത് കൊണ്ടു പോകാതിരിക്കാൻ വടക്കേ വാതിൽ അടയ്ക്കുന്നത് നന്ന്

 
ജോതിഷി പ്രഭാസീന : സി.പി
ഫോ: 9961442256
Email ID: prabhaseenacp@gmail.com